my pham

Các khu công nghiệp

Đang Tải Dữ Liệu
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Support Online


Từ điển trực tuyếnThống kê

Các khu công nghiệp In Email
Thứ bảy, 28 Tháng 11 2009 11:21

QUYẾT ĐỊNH

 

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ quy định quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1126/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2001-2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại tờ trình số 28/TTr-BQL ngày 20 tháng 6 năm 2006;

Xét báo cáo thẩm định số 464/SXD-QH ngày 11/7/2006 của Sở Xây dựng;

Xét hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 do công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - Bộ Xây dựng lập tháng 6-2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

  1- Tên hồ sơ quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020

  2- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định.

  3- Đơn vị tư vấn: Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - Bộ Xây dựng (VCC)

  4- Nội dung hồ sơ quy hoạch

   4.1- Vị trí các khu công nghiệp

     - KCN Hoà Xá: Thuộc địa bàn 2 xã Lộc Hoà và Mỹ Xá, thành phố Nam Định.

     - KCN Mỹ Trung: Thuộc địa bàn xã Mỹ Trung huyện Mỹ Lộc và phường Lộc Hạ thành phố Nam Định.

     - KCN Thành An: Thuộc địa bàn xã Lộc An thành phố Nam Định và xã Tân Thành huyện Vụ Bản.

     - KCN Bảo Minh: Thuộc địa bàn 3 xã Liên Bảo, Liên Minh và Kim Thái huyện Vụ Bản.

     - KCN Hồng Tiến: Thuộc địa bàn 2 xã Yên Hồng và Yên Tiến, huyện ý Yên

     - KCN Nghĩa An: Thuộc địa bàn huyện Nam Trực

     - KCN Mỹ Lộc: Thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc

     - KCN Xuân Kiên: Thuộc địa bàn huyện Xuân Trường

     - KCN Trung Thành: Thuộc địa bàn huyện ý Yên

     - KCN Thịnh Long: Thuộc địa bàn huyện Hải Hậu

     - KCN Nghĩa Bình: Thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng

     - KCN tàu thuỷ: Thuộc địa bàn huyện Xuân Trường

   4.2- Quy mô, diện tích và nhu cầu vốn đầu tư

 

TT

Loại đất

Quy hoạch

phát triển

(ha)

 

Ha

Nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng (tỷ đồng)

%

Tên khu công nghiệp

Địa điểm

2010

2020

2010

2020

1

KCN Hoà Xá

TP Nam Định

327

327

427

427

2

KCN Mỹ Trung

TP Nam Định

150

150

300

300

3

KCN Thành An

TP Nam Định

105

105

300

300

4

KCN Bảo Minh

Huyện Vụ Bản

150

200

300

400

5

KCN Hồng Tiến

Huyện ý Yên

150

200

300

400

6

KCN Nghĩa An

Huyện Nam Trực

150

150

250

300

7

KCN Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc

150

200

300

350

8

KCN Xuân Kiên

Huyện Xuân Trường

150

200

350

400

9

KCN Trung Thành

Huyện ý Yên

150

200

250

400

10

KCN Thịnh Long

Huyện Hải Hậu

150

200

350

400

11

KCN Nghĩa Bình

Huyện Nghĩa Hưng

100

150

250

300

12

KCN tàu thuỷ

Huyện Xuân Trường

210

210

300

300

 

   4.3- Cơ cấu quy hoạch

     - Đất công nghiệp:                                            60% - 70%.

     - Đất kỹ thuật hạ tầng, đầu mối:                          7% - 10%.

     - Đất trung tâm, điều hành, quản lý:                     2% - 3%.

     - Đất giao thông:                                              18% - 22%.

     - Đất cây xanh:                                                10% - 15%.

 

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt tại điều 1, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện nội dung của quy hoạch, quản lý địa điểm, diện tích dành cho phát triển các khu công nghiệp, từng bước lập quy hoạch chi tiết và hướng dẫn các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tập trung đã được phê duyệt.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-            Như điều 3;

-            Lưu VP1,VP5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

 

HotLine

Ông Trần Minh Hoan
Trưởng ban
Telephone number of Ông Trần Minh Hoan 0915.605.809

Ông Đỗ Huy Thành
Phó trưởng ban
Telephone number of Ông Đỗ Huy Thành 0913.290.108

Ông Nguyễn Hữu Trọng
Phó trưởng ban
Telephone number of Ông Nguyễn Hữu Trọng 0912.039.627

Ông Đặng Kim Chiến
Phó trưởng ban
Telephone number of Ông Đặng Kim Chiến 0915.590.740

Ông Vũ Quang Tùng
Chánh Văn Phòng
Telephone number of Ông Vũ Quang Tùng 0912.443.296

Bảng quảng cáo